Які відомості необхідно внести по кінцевим бенефіціарам, строки відповідальність

Які відомості необхідно внести по кінцевим бенефіціарам, строки відповідальність

Хто такий бенефіціар, та де вживається у законодавстві зазначений термін:

Бенефіціар (від фр. benefice — прибуток, користь) - це особа, яка одержує вигоди.

Стаття 560 Цивільного кодексу України, частина перша, зазначає, що “За гарантією банк, інша фінансова установа, страхова організація (гарант) гарантує перед кредитором (бенефіціаром) виконання боржником (принципалом) свого обов'язку”.

У статті 1093 Цивільного кодексу України, визначено “У разі розрахунків за акредитивом банк (банк-емітент) за дорученням клієнта (платника) - заявника акредитива і відповідно до його вказівок або від свого імені зобов'язується провести платіж на умовах, визначених акредитивом, або доручає іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж на користь одержувача грошових коштів або визначеної ним особи — бенефіціара.”

У статті 1 Закону “Про благодійну діяльність та благодійні організації”, містить визначення, що “бенефіціар - набувач благодійної допомоги (фізична особа, неприбуткова організація або територіальна громада), що одержує допомогу від одного чи кількох благодійників для досягнення цілей, визначених цим Законом. Бенефіціарами благодійних організацій можуть бути також будь-які юридичні особи, що одержують допомогу для досягнення цілей, визначених цим Законом”.

Визначення терміну “кінцевий бенефіціарний власник (контролер)” міститься у Законі України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” п.20 частини першої ст. 1 Закону “кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі. При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права”.

В сам термін “кінцевий бенефіціарний власник (контролер) використовується в Господарському кодексі України, Законі України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, ”Законі України “Про запобігання корупції”, Законі України “Про здійснення державних закупівель”, Законі України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”, в Податковому кодексі України вживається вираз “вигодонабувач (бенефіціар)”, у підпункті 164.2.16 пункту 164.2 статті 164 та ін.

Тобто, бенефіціар — це будь-яка фізособа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність, у т. ч. через контроль чи володіння.

Вирішальний вплив — це коли фізособа володіє часткою у статутному (складеному) капіталі або праві голосу юрособи у розмірі не менше ніж 25%. Вирішальний вплив може бути прямим або непрямим.

Відомості, що необхідно подавати щодо бенефіціара:

Державному реєстратору для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань необхідно надати наступну інформацію про бенефіціара :

 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • дата народження та країна громадянства;
 • серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця;
 • місце проживання;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • повне найменування та ідентифікаційний код засновника юридичної особи-резидента, для якого ця особа є бенефіціаром.

Новелою є необхідність зазначатихарактер та міру (рівень, ступінь, частку) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу).

Безпосередньо про нововведення та строки:

Міністерство юстиції у листі від 13.01.2021 р. № 245/8.4.4/32-21 повідомило, що ст. 17-1 Закону( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#n1354 про реєстрацію) визначено перелік документів, що подаються для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника щорічно, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи, протягом 14 календарних днів.

При цьому Закон про реєстрацію встановив, протягом якого строку має бути підтвердження - 14 календарних днів з дати державної реєстрації. Тому кожна юридична особа в 2022 році протягом 14 календарних днів з дати державної реєстрації створення такої юридичної особи має підтвердити відомості про бенефіціара.

Юрособи, які зареєструвалися раніше, мали надати держреєстратору інформацію про бенефіціара (за формою 6 https://www.cnaprv.gov.ua/services/d/derzhavna_ree...) та структуру власності (п. 4 розд. Х Прикінцевих та перехідних положень Закону № 361). Виконати цей обов’язок треба за три місяці від дня, коли набере чинності документ, яким затверджена форма та зміст структури власності.

Тобто, на юридичних осіб покладено обов’язок щодо розкриття відомостей про бенефіціарів:

 • подавати відповідні відомості під час вчинення майже всіх реєстраційних дій;
 • оперативно актуалізувати ці відомості в ЄДР;
 • щороку підтверджувати відомості про бенефіціарів. Зазначене не поширюється на політичні партії, їх структурні утворення, профспілки, їх об’єднання, організації профспілок, передбачених статутом профспілок та їх об’єднань, творчі спілки та їх місцеві осередки, організації роботодавців та їх об’єднання, адвокатські об’єднання, торгово-промислові палати, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, релігійні організації, державні органи, органи місцевого самоврядування, їх асоціації, державні та комунальні підприємства, установи, організації. Юридичні особи зобов’язані:
 • володіти інформацією про свого бенефіціара та структуру власності;
 • протягом 30 робочих днів повідомляти держреєстратора про зміни та долучати підтвердні документи. Якщо юрособа виявить неповноту, неточності або помилки у раніше наданій держреєстратору інформації про бенефіціара та структуру власності, вона має не пізніше ніж за три робочих дні з дня їх виявлення надати правильні дані.

Держреєстраторів зобов’язали перевіряти відомості про кінцевих бенефіціарів під час:

 • проведення реєстраційних дій щодо юрособи, крім держреєстрації припинення;
 • подання юрособою відомостей про свого бенефіціара.

Для виконання цього завдання держреєстраторам надали доступ:

 • до Держреєстру актів цивільного стану громадян;
 • Єдиного державного демографічного реєстру (далі — ЄДДР);
 • Держреєстру фізосіб — платників податків;
 • Єдиної інформаційної системи МВС щодо розшуку осіб, зниклих безвісти, та викрадених (втрачених) документів за зверненнями громадян.

Відповідальність юридичних осіб:

До адміністративної відповідальності перетягуватимуть юридичних осіб, які не подали або несвоєчасно подали держреєстратору:

 • інформацію про бенефіціара чи його відсутність;
 • документів, що підтверджують дані про бенефіціара.

На керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), накладатимуть адмінштраф у розмірі від 17 000 до 51 000 грн.

Підсумовуємо:

Юрособи зобов’язані щороку починаючи з наступного року з дати держреєстрації юрособи протягом 14 календарних днів подавати держреєстратору:

 • заяву про підтвердження відомостей про бенефіціара;
 • структуру власності;
 • витяг, виписку, інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юрособи-нерезидента в країні її місцезнаходження (якщо засновником юрособи є юрособа-нерезидент);
 • нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є бенефіціаром юрособи, — для фізособи-нерезидента та коли такий документ оформили без застосування засобів ЄДДР, — для фізособи-резидента.
 • Раніше створені особи підтверджувати відомості про бенефіціарів (навіть якщо нічого не змінилось). Тобто не подаєте інформацію очікуйте адмінштраф.

З повагою, ПП "Тендер’Ок" - юридичні послуги

Деталі https://law-firm-5858.business.site

E-mail: tenderok_rv@ukr.net тел. (063)382 13 75, (097) 288 80 13


Автор статьи


Пуха Наталія ТендерОк

Юрист, г. Ровно

Возраст: На проекте 1 год
Всего консультаций: 236 Платных консультаций: 95

Гражданское право, Трудовое право, Семейное право, Недвижимо...

3 отзывов

Комментарии