Про освіту

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення 1. У цьому...

Стаття 2. Законодавство України про освіту 1. Законодавство України про...

Стаття 3. Право на освіту 1. Кожен має право на...

Стаття 4. Забезпечення права на безоплатну освіту 1. Держава забезпечує:...

Стаття 5. Державна політика у сфері освіти 1. Освіта є...

Стаття 6. Засади державної політики у сфері освіти та принципи...

Стаття 7. Мова освіти 1. Мовою освітнього процесу в закладах...

Стаття 8. Види освіти 1. Особа реалізує своє право на...

Стаття 9. Форми здобуття освіти 1. Особа має право здобувати...

Розділ II СТРУКТУРА ОСВІТИ

Стаття 10. Складники та рівні освіти 1. Невід’ємними складниками системи...

Стаття 11. Дошкільна освіта 1. Метою дошкільної освіти є забезпечення...

Стаття 12. Повна загальна середня освіта 1. Метою повної загальної...

Стаття 13. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти 1. Для...

Стаття 14. Позашкільна освіта 1. Метою позашкільної освіти є розвиток...

Стаття 15. Професійна (професійно-технічна) освіта 1. Метою професійної (професійно-технічної) освіти...

Стаття 16. Фахова передвища освіта 1. Фахова передвища освіта спрямована...

Стаття 17. Вища освіта 1. Метою вищої освіти є здобуття...

Стаття 18. Освіта дорослих 1. Освіта дорослих, що є складовою...

Стаття 19. Освіта осіб з особливими освітніми потребами 1. Органи...

Стаття 20. Інклюзивне навчання 1. Заклади освіти за потреби утворюють...

Стаття 21. Спеціалізована освіта 1. Спеціалізована освіта - це освіта...

Розділ III ЗАКЛАДИ ОСВІТИ

Стаття 22. Організаційно-правовий статус закладів освіти 1. Юридична особа має...

Стаття 23. Автономія закладу освіти 1. Держава гарантує академічну, організаційну,...

Стаття 24. Управління закладом освіти 1. Система управління закладами освіти...

Стаття 25. Права і обов’язки засновника закладу освіти 1. Права...

Стаття 26. Керівник закладу освіти 1. Керівник закладу освіти здійснює...

Стаття 27. Колегіальні органи управління закладів освіти 1. Основним колегіальним...

Стаття 28. Громадське самоврядування в закладі освіти 1. Громадське самоврядування...

Стаття 29. Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти 1. Наглядова (піклувальна)...

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти 1. Заклади...

Стаття 31. Особливості відносин між закладами освіти та політичними партіями...

Розділ IV СТАНДАРТИ ОСВІТИ, ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТИ ПРО...

Стаття 32. Стандарти освіти 1. Стандарт освіти визначає: вимоги до...

Стаття 33. Освітня програма 1. Основою для розроблення освітньої програми...

Стаття 34. Кваліфікації 1. Кваліфікації за обсягом класифікуються на повні...

Стаття 35. Рамки кваліфікацій 1. В Україні функціонують такі рамки...

Стаття 36. Рівні Національної рамки кваліфікацій 1. Національна рамка кваліфікацій...

Стаття 37. Національна система кваліфікацій 1. Національна система кваліфікацій -...

Стаття 38. Національне агентство кваліфікацій {Стаття 38 набирає чинності з...

Стаття 39. Професійні стандарти 1. Професійний стандарт - це затверджені...

Стаття 40. Документи про освіту 1. Після успішного завершення навчання...

Розділ V ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Стаття 41. Система забезпечення якості освіти 1. Метою розбудови та...

Стаття 42. Академічна доброчесність 1. Академічна доброчесність - це сукупність...

Стаття 43. Ліцензування освітньої діяльності 1. Ліцензування освітньої діяльності -...

Стаття 44. Акредитація освітньої програми 1. Акредитація освітньої програми -...

Стаття 45. Інституційний аудит 1. Інституційний аудит - це комплексна...

Стаття 46. Інституційна акредитація 1. Інституційна акредитація - це оцінювання...

Стаття 47. Зовнішнє незалежне оцінювання 1. Зовнішнє незалежне оцінювання -...

Стаття 48. Моніторинг якості освіти 1. Моніторинг якості освіти -...

Стаття 49. Громадська акредитація закладу освіти 1. Громадська акредитація закладу...

Стаття 50. Атестація педагогічних працівників 1. Атестація педагогічних працівників -...

Стаття 51. Сертифікація педагогічних працівників 1. Сертифікація педагогічних працівників -...

Розділ VI УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Стаття 52. Категорії учасників освітнього процесу 1. Учасниками освітнього процесу...

Стаття 53. Права та обов’язки здобувачів освіти 1. Здобувачі освіти...

Стаття 54. Права та обов’язки педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників,...

Стаття 55. Права та обов’язки батьків здобувачів освіти 1. Виховання...

Стаття 56. Державні гарантії здобувачам освіти 1. Особи, які здобувають...

Стаття 57. Державні гарантії педагогічним і науково-педагогічним працівникам 1. Держава...

Розділ VII ОСВІТА, ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ТА ОПЛАТА ПРАЦІ ПЕДАГОГІЧНИХ І...

Стаття 58. Вимоги до освіти та професійної кваліфікації педагогічного працівника...

Стаття 59. Професійний розвиток та підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних...

Стаття 60. Робочий час педагогічних і науково-педагогічних працівників 1. Робочий...

Стаття 61. Оплата праці педагогічних і науково-педагогічних працівників 1. Оплата...

Розділ VIII УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ОСВІТИ

Стаття 62. Органи управління у сфері освіти 1. До органів...

Стаття 63. Повноваження Кабінету Міністрів України 1. Кабінет Міністрів України:...

Стаття 64. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері освіти...

Стаття 65. Повноваження державних органів, до сфери управління яких належать...

Стаття 66. Повноваження органів місцевого самоврядування, Верховної Ради Автономної Республіки...

Стаття 67. Повноваження органів із забезпечення якості освіти 1. Органами...

Стаття 68. Відкритість органів управління у сфері освіти 1. Органи...

Стаття 69. Державний нагляд (контроль) у сфері освіти 1. Державний...

Стаття 70. Громадське самоврядування та державно-громадське управління у сфері освіти...

Стаття 71. Громадський нагляд (контроль) у сфері освіти 1. Громадський...

Стаття 72. Освітня статистика 1. Освітня статистика включає: статистичні дані...

Стаття 73. Інститут освітнього омбудсмена 1. З метою забезпечення належних...

Розділ IX ІНФРАСТРУКТУРА ОСВІТИ

Стаття 74. Єдина державна електронна база з питань освіти 1....

Стаття 75. Наукове і методичне забезпечення освіти 1. Наукове і...

Стаття 76. Психологічна служба та соціально-педагогічний патронаж у системі освіти...

Стаття 77. Організація медичного обслуговування в системі освіти 1. Організація...

Розділ X ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ОСВІТИ

Стаття 78. Фінансування системи освіти 1. Держава забезпечує асигнування на...

Стаття 79. Фінансово-господарська діяльність закладів освіти та установ, організацій, підприємств...

Стаття 80. Майно закладів освіти та установ, організацій, підприємств системи...

Стаття 81 . Державно-приватне партнерство у сфері освіти і науки...

Розділ XI МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Стаття 82. Міжнародне співробітництво у системі освіти 1. Заклади освіти,...

Стаття 83. Участь у міжнародних дослідженнях якості освіти 1. Держава...

Стаття 84. Міжнародна академічна мобільність 1. Держава створює умови для:...

Розділ XII ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Цей Закон набирає...

Стаття 9. Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої...

Стаття 10. Статус закладу загальної середньої освіти 1. Заклад загальної...

Стаття 11. Створення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу загальної середньої...

Стаття 15. Освітня програма 1. Освітня програма - це єдиний...

Стаття 32. Зміст Державних стандартів загальної середньої освіти 1. Державні...

Стаття 33. Додержання Державних стандартів загальної середньої освіти 1. Обов’язком...

Стаття 40. Державний нагляд (контроль) у сфері загальної середньої освіти...

Стаття 14. Створення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу позашкільної освіти...

Стаття 21. Державний нагляд (контроль) у сфері дошкільної освіти 1....

Стаття 23. Освітня програма 1. Освітня програма - це єдиний...

Популярные вопросы пользователей