Про внесення змін до Бюджетного кодексу України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 2, ст.27)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 2621-VIII від 22.11.2018, ВВР, 2019, № 2, ст.9}

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:

1. У частині першій статті 89:

1) у підпункті "в" пункту 2 слова "та прийомні сім’ї" замінити словами "прийомні сім’ї та сім’ї патронатних вихователів";

2) підпункт "б" пункту 4 доповнити абзацом восьмим такого змісту:

"оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя".

2. У підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 90 слова "і прийомних сімей" замінити словами "прийомних сімей і сімей патронатних вихователів".

3. Пункт 3 частини першої статті 91 доповнити підпунктом "є" такого змісту:

"є) оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя".

4. У пункті 5 частини першої статті 103-2 слова "та прийомних сімей" замінити словами "прийомних сімей та сімей патронатних вихователів".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 3 розділу I цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2027 року.

Підпункт 2 пункту 1 розділу I цього Закону діє до 1 січня 2027 року.

{Пункт 1 розділу II із змінами, внесеними згідно із Законом № 2621-VIII від 22.11.2018}

2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
20 грудня 2016 року
№ 1794-VIII