Цивільний кодекс України

КНИГА ПЕРША ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розділ I ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1 ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

Глава 2 ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ОБОВ'ЯЗКІВ. ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ...

Глава 3 ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ

Розділ II ОСОБИ Підрозділ 1 ФІЗИЧНА ОСОБА § 1. Господарські...

КНИГА ДРУГА ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

Глава 20 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

Стаття 269. Поняття особистого немайнового права 1. Особисті немайнові права...

Стаття 270. Види особистих немайнових прав 1. Відповідно до Конституції...

Стаття 271. Зміст особистого немайнового права 1. Зміст особистого немайнового...

Стаття 272. Здійснення особистих немайнових прав 1. Фізична особа здійснює...

Стаття 273. Забезпечення здійснення особистих немайнових прав 1. Органи державної...

Стаття 274. Обмеження особистих немайнових прав 1. Обмеження особистих немайнових...

Стаття 275. Захист особистого немайнового права 1. Фізична особа має...

Стаття 276. Поновлення порушеного особистого немайнового права 1. Орган державної...

Стаття 277. Спростування недостовірної інформації 1. Фізична особа, особисті немайнові...

Стаття 278. Заборона поширення інформації, якою порушуються особисті немайнові права...

Стаття 279. Правові наслідки невиконання рішення суду про захист особистого...

Стаття 280. Право фізичної особи, особисте немайнове право якої порушено,...

Глава 21 ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРИРОДНЕ ІСНУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ...

Стаття 281. Право на життя 1. Фізична особа має невід'ємне...

Стаття 282. Право на усунення небезпеки, яка загрожує життю та...

Стаття 283. Право на охорону здоров'я 1. Фізична особа має...

Стаття 284. Право на медичну допомогу 1. Фізична особа має...

Стаття 285. Право на інформацію про стан свого здоров'я 1....

Стаття 286. Право на таємницю про стан здоров'я 1. Фізична...

Стаття 287. Права фізичної особи, яка перебуває на стаціонарному лікуванні...

Стаття 288. Право на свободу 1. Фізична особа має право...

Стаття 289. Право на особисту недоторканність 1. Фізична особа має...

Стаття 290. Право на донорство 1. Повнолітня дієздатна фізична особа...

Стаття 291. Право на сім'ю 1. Фізична особа незалежно від...

Стаття 292. Право на опіку або піклування 1. Малолітня, неповнолітня...

Стаття 293. Право на безпечне для життя і здоров'я довкілля...

Глава 22 ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ СОЦІАЛЬНЕ БУТТЯ ФІЗИЧНОЇ...

Стаття 294. Право на ім'я 1. Фізична особа має право...

Стаття 295. Право на зміну імені 1. Фізична особа, яка...

Стаття 296. Право на використання імені 1. Фізична особа має...

Стаття 297. Право на повагу до гідності та честі 1....

Стаття 298. Повага до людини, яка померла 1. Кожен зобов'язаний...

Стаття 299. Право на недоторканність ділової репутації 1. Фізична особа...

Стаття 300. Право на індивідуальність 1. Фізична особа має право...

Стаття 301. Право на особисте життя та його таємницю 1....

Стаття 302. Право на інформацію 1. Фізична особа має право...

Стаття 303. Право на особисті папери 1. Особисті папери (документи,...

Стаття 304. Розпоряджання особистими паперами 1. Фізична особа, якій належать...

Стаття 305. Право на ознайомлення з особистими паперами, які передані...

Стаття 306. Право на таємницю кореспонденції 1. Фізична особа має...

Стаття 307. Захист інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-,...

Стаття 308. Охорона інтересів фізичної особи, яка зображена на фотографіях...

Стаття 309. Право на свободу літературної, художньої, наукової і технічної...

Стаття 310. Право на місце проживання 1. Фізична особа має...

Стаття 311. Право на недоторканність житла 1. Житло фізичної особи...

Стаття 312. Право на вибір роду занять 1. Фізична особа...

Стаття 313. Право на свободу пересування 1. Фізична особа має...

Стаття 314. Право на свободу об'єднання 1. Фізичні особи мають...

Стаття 315. Право на мирні зібрання 1. Фізичні особи мають...

КНИГА ТРЕТЯ ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА

Розділ I ПРАВО ВЛАСНОСТІ

Глава 23 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ

Глава 24 НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

Глава 25 ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

Глава 26 ПРАВО СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Глава 27 ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ (ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ)

Глава 28 ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЖИТЛО

Глава 29 ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

Розділ II РЕЧОВІ ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО

КНИГА ЧЕТВЕРТА ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Глава 35 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Стаття 418. Поняття права інтелектуальної власності 1. Право інтелектуальної власності...

Стаття 419. Співвідношення права інтелектуальної власності та права власності 1....

Стаття 420. Об'єкти права інтелектуальної власності 1. До об'єктів права...

Стаття 421. Суб'єкти права інтелектуальної власності 1. Суб'єктами права інтелектуальної...

Стаття 422. Підстави виникнення (набуття) права інтелектуальної власності 1. Право...

Стаття 423. Особисті немайнові права інтелектуальної власності 1. Особистими немайновими...

Стаття 424. Майнові права інтелектуальної власності 1. Майновими правами інтелектуальної...

Стаття 425. Строк чинності прав інтелектуальної власності 1. Особисті немайнові...

Стаття 426. Використання об'єкта права інтелектуальної власності 1. Способи використання...

Стаття 427. Передання майнових прав інтелектуальної власності 1. Майнові права...

Стаття 428. Здійснення права інтелектуальної власності, яке належить кільком особам...

Стаття 429. Права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку...

Стаття 430. Права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням...

Стаття 431. Наслідки порушення права інтелектуальної власності 1. Порушення права...

Стаття 432. Захист права інтелектуальної власності судом 1. Кожна особа...

Глава 36 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЛІТЕРАТУРНИЙ, ХУДОЖНІЙ ТА ІНШИЙ...

Стаття 433. Об'єкти авторського права 1. Об'єктами авторського права є...

Стаття 434. Твори, які не є об'єктами авторського права 1....

Стаття 435. Суб'єкти авторського права 1. Первинним суб'єктом авторського права...

Стаття 436. Співавторство 1. Авторське право на твір, створений у...

Стаття 437. Виникнення авторського права 1. Авторське право виникає з...

Стаття 438. Особисті немайнові права автора 1. Автору твору належать...

Стаття 439. Забезпечення недоторканності твору 1. Автор має право протидіяти...

Стаття 440. Майнові права інтелектуальної власності на твір 1. Майновими...

Стаття 441. Використання твору 1. Використанням твору є його: 1)...

Стаття 442. Опублікування твору (випуск твору у світ) 1. Твір...

Стаття 443. Використання твору за згодою автора 1. Використання твору...

Стаття 444. Випадки правомірного використання твору без згоди автора 1....

Стаття 445. Право автора на плату за використання його твору...

Стаття 446. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір...

Стаття 447. Правові наслідки закінчення строку чинності майнових прав інтелектуальної...

Стаття 448. Право автора на частку від суми продажу оригіналу...

Глава 37 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ВИКОНАННЯ, ФОНОГРАМУ, ВІДЕОГРАМУ ТА...

Стаття 449. Об'єкти суміжних прав 1. Об'єктами суміжних прав без...

Стаття 450. Суб'єкти суміжних прав 1. Первинними суб'єктами суміжних прав...

Стаття 451. Виникнення суміжних прав 1. Право інтелектуальної власності на...

Стаття 452. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт суміжних прав...

Стаття 453. Використання виконання 1. Використанням виконання є: 1) доведення...

Стаття 454. Використання фонограми, відеограми 1. Використанням фонограми, відеограми є:...

Стаття 455. Використання передачі (програми) організації мовлення 1. Використанням передачі...

Стаття 456. Строки чинності суміжних майнових прав 1. Строк чинності...

Глава 38 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА НАУКОВЕ ВІДКРИТТЯ

Стаття 457. Поняття наукового відкриття 1. Науковим відкриттям є встановлення...

Стаття 458. Право на наукове відкриття 1. Автор наукового відкриття...

Глава 39 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ВИНАХІД, КОРИСНУ МОДЕЛЬ, ПРОМИСЛОВИЙ...

Стаття 459. Придатність винаходу для набуття права інтелектуальної власності на...

Стаття 460. Придатність корисної моделі для набуття права інтелектуальної власності...

Стаття 461. Придатність промислового зразка для набуття права інтелектуальної власності...

Стаття 462. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну...

Стаття 463. Суб'єкти права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель,...

Стаття 464. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель,...

Стаття 465. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід,...

Стаття 466. Дострокове припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на...

Стаття 467. Правові наслідки припинення чинності виключних майнових прав інтелектуальної...

Стаття 468. Відновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної...

Стаття 469. Визнання прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель,...

Стаття 470. Право попереднього користувача на винахід, корисну модель, промисловий...

Глава 40 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМПОНУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ МІКРОСХЕМИ

Стаття 471. Придатність компонування інтегральної мікросхеми для набуття права інтелектуальної...

Стаття 472. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на компонування інтегральної...

Стаття 473. Суб'єкти права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми...

Стаття 474. Майнові права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми...

Стаття 475. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на компонування...

Стаття 476. Дострокове припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на...

Стаття 477. Правові наслідки спливу строку чинності виключних майнових прав...

Стаття 478. Відновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної...

Стаття 479. Визнання прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми...

Стаття 480. Право попереднього користувача на компонування інтегральної мікросхеми 1....

Глава 41 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКУ ПРОПОЗИЦІЮ

Стаття 481. Поняття та об'єкти раціоналізаторської пропозиції 1. Раціоналізаторською пропозицією...

Стаття 482. Обсяг правової охорони раціоналізаторської пропозиції 1. Обсяг правової...

Стаття 483. Суб'єкти права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію 1....

Стаття 484. Права суб'єктів права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію...

Глава 42 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА СОРТ РОСЛИН, ПОРОДУ ТВАРИН

Стаття 485. Види прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу...

Стаття 486. Суб'єкти права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу...

Стаття 487. Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу...

Стаття 488. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт...

Глава 43 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМЕРЦІЙНЕ НАЙМЕНУВАННЯ

Стаття 489. Правова охорона комерційного найменування 1. Правова охорона надається...

Стаття 490. Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування 1....

Стаття 491. Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на комерційне...

Глава 44 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ

Стаття 492. Торговельна марка 1. Торговельною маркою може бути будь-яке...

Стаття 493. Суб'єкти права інтелектуальної власності на торговельну марку 1....

Стаття 494. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку...

Стаття 495. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку 1....

Стаття 496. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну...

Стаття 497. Дострокове припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на...

Стаття 498. Відновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної...

Стаття 499. Визнання прав інтелектуальної власності на торговельну марку недійсними...

Стаття 500. Право попереднього користувача на торговельну марку 1. Будь-яка...

Глава 45 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ГЕОГРАФІЧНЕ ЗАЗНАЧЕННЯ

Стаття 501. Набуття права інтелектуальної власності на географічне зазначення 1....

Стаття 502. Суб'єкти права інтелектуальної власності на географічне зазначення 1....

Стаття 503. Права інтелектуальної власності на географічне зазначення 1. Правами...

Стаття 504. Строк чинності права інтелектуальної власності на географічне зазначення...

Глава 46 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ

Стаття 505. Поняття комерційної таємниці 1. Комерційною таємницею є інформація,...

Стаття 506. Майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю 1....

Стаття 507. Охорона комерційної таємниці органами державної влади 1. Органи...

Стаття 508. Строк чинності права інтелектуальної власності на комерційну таємницю...

КНИГА П'ЯТА ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Глава 47 ПОНЯТТЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. СТОРОНИ У ЗОБОВ'ЯЗАННІ

Глава 48 ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Глава 49 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Глава 50 ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Глава 51 ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Розділ II ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОГОВІР

КНИГА ШОСТА СПАДКОВЕ ПРАВО

Глава 84 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПАДКУВАННЯ

Стаття 1216. Поняття спадкування 1. Спадкуванням є перехід прав та...

Стаття 1217. Види спадкування 1. Спадкування здійснюється за заповітом або...

Стаття 1218. Склад спадщини 1. До складу спадщини входять усі...

Стаття 1219. Права та обов'язки особи, які не входять до...

Стаття 1220. Відкриття спадщини 1. Спадщина відкривається внаслідок смерті особи...

Стаття 1221. Місце відкриття спадщини 1. Місцем відкриття спадщини є...

Стаття 1222. Спадкоємці 1. Спадкоємцями за заповітом і за законом...

Стаття 1223. Право на спадкування 1. Право на спадкування мають...

Стаття 1224. Усунення від права на спадкування 1. Не мають...

Стаття 1225. Спадкування права на земельну ділянку 1. Право власності...

Стаття 1226. Спадкування частки у праві спільної сумісної власності 1....

Стаття 1227. Право на одержання сум заробітної плати, пенсії, стипендії,...

Стаття 1228. Спадкування права на вклад у банку (фінансовій установі)...

Стаття 1229. Спадкування права на одержання страхових виплат (страхового відшкодування)...

Стаття 1230. Спадкування права на відшкодування збитків, моральної шкоди та...

Стаття 1231. Спадкування обов'язку відшкодувати майнову шкоду (збитки) та моральну...

Стаття 1232. Обов'язок спадкоємців відшкодувати витрати на утримання, догляд, лікування...

Стаття 1232 - 1 . Спадкування прав та обов'язків за...

Глава 85 СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАПОВІТОМ

Стаття 1233. Поняття заповіту 1. Заповітом є особисте розпорядження фізичної...

Стаття 1234. Право на заповіт 1. Право на заповіт має...

Стаття 1235. Право заповідача на призначення спадкоємців 1. Заповідач може...

Стаття 1236. Право заповідача на визначення обсягу спадщини, що має...

Стаття 1237. Право заповідача на заповідальний відказ 1. Заповідач має...

Стаття 1238. Предмет заповідального відказу 1. Предметом заповідального відказу може...

Стаття 1239. Втрата чинності заповідальним відказом 1. Заповідальний відказ втрачає...

Стаття 1240. Право заповідача на покладення на спадкоємця інших обов'язків...

Стаття 1241. Право на обов'язкову частку у спадщині 1. Малолітні,...

Стаття 1242. Заповіт з умовою 1. Заповідач може обумовити виникнення...

Стаття 1243. Заповіт подружжя 1. Подружжя має право скласти спільний...

Стаття 1244. Підпризначення спадкоємця 1. Заповідач має право призначити іншого...

Стаття 1245. Спадкування частини спадщини, що не охоплена заповітом 1....

Стаття 1246. Встановлення сервітуту у заповіті 1. Спадкодавець має право...

Стаття 1247. Загальні вимоги до форми заповіту 1. Заповіт складається...

Стаття 1248. Посвідчення заповіту нотаріусом 1. Нотаріус посвідчує заповіт, який...

Стаття 1249. Посвідчення нотаріусом секретних заповітів 1. Секретним є заповіт,...

Стаття 1250. Оголошення нотаріусом секретного заповіту 1. Одержавши інформацію про...

Стаття 1251. Посвідчення заповіту посадовою особою органу місцевого самоврядування {Назва...

Стаття 1252. Посвідчення заповіту іншою посадовою, службовою особою 1. Заповіт...

Стаття 1253. Посвідчення заповіту при свідках 1. На бажання заповідача...

Стаття 1254. Право заповідача на скасування та зміну заповіту 1....

Стаття 1255. Таємниця заповіту 1. Нотаріус, інша посадова, службова особа,...

Стаття 1256. Тлумачення заповіту 1. Тлумачення заповіту може бути здійснене...

Стаття 1257. Недійсність заповіту 1. Заповіт, складений особою, яка не...

Глава 86 СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ

Стаття 1258. Черговість спадкування за законом 1. Спадкоємці за законом...

Стаття 1259. Зміна черговості одержання права на спадкування 1. Черговість...

Стаття 1260. Спадкування усиновленими та усиновлювачами 1. У разі спадкування...

Стаття 1261. Перша черга спадкоємців за законом 1. У першу...

Стаття 1262. Друга черга спадкоємців за законом 1. У другу...

Стаття 1263. Третя черга спадкоємців за законом 1. У третю...

Стаття 1264. Четверта черга спадкоємців за законом 1. У четверту...

Стаття 1265. П'ята черга спадкоємців за законом 1. У п'яту...

Стаття 1266. Спадкування за правом представлення 1. Внуки, правнуки спадкодавця...

Стаття 1267. Розмір частки у спадщині спадкоємців за законом 1....

Глава 87 ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА НА СПАДКУВАННЯ

Стаття 1268. Прийняття спадщини 1. Спадкоємець за заповітом чи за...

Стаття 1269. Подання заяви про прийняття спадщини 1. Спадкоємець, який...

Стаття 1270. Строки для прийняття спадщини 1. Для прийняття спадщини...

Стаття 1271. Прийняття заповідального відказу 1. Якщо протягом шести місяців...

Стаття 1272. Наслідки пропущення строку для прийняття спадщини 1. Якщо...

Стаття 1273. Право на відмову від прийняття спадщини 1. Спадкоємець...

Стаття 1274. Право на відмову від прийняття спадщини на користь...

Стаття 1275. Правові наслідки відмови від прийняття спадщини 1. Якщо...

Стаття 1276. Перехід права на прийняття спадщини 1. Якщо спадкоємець...

Стаття 1277. Відумерлість спадщини 1. У разі відсутності спадкоємців за...

Стаття 1278. Поділ спадщини між спадкоємцями 1. Частки кожного спадкоємця...

Стаття 1279. Переважне право окремих спадкоємців на виділ їм спадкового...

Стаття 1280. Перерозподіл спадщини 1. Якщо після спливу строку для...

Стаття 1281. Пред'явлення кредитором спадкодавця вимог до спадкоємців 1. Спадкоємці...

Стаття 1282. Обов'язок спадкоємців задовольнити вимоги кредитора 1. Спадкоємці зобов'язані...

Стаття 1283. Охорона спадкового майна 1. Охорона спадкового майна здійснюється...

Стаття 1284. Охорона спадкового майна виконавцем заповіту 1. Якщо спадкування...

Стаття 1285. Управління спадщиною 1. Якщо у складі спадщини є...

Глава 88 ВИКОНАННЯ ЗАПОВІТУ

Стаття 1286. Право заповідача на призначення виконавця заповіту 1. Заповідач...

Стаття 1287. Призначення виконавця заповіту за ініціативою спадкоємців 1. Спадкоємці...

Стаття 1288. Призначення виконавця заповіту нотаріусом 1. Виконавець заповіту може...

Стаття 1289. Згода особи на призначення її виконавцем заповіту 1....

Стаття 1290. Повноваження виконавця заповіту 1. Виконавець заповіту зобов'язаний: 1)...

Стаття 1291. Право виконавця заповіту на плату за виконання своїх...

Стаття 1292. Контроль за виконанням заповіту 1. Спадкоємці мають право...

Стаття 1293. Право на оскарження дій виконавця заповіту 1. Спадкоємці,...

Стаття 1294. Строк чинності повноважень виконавця заповіту 1. Повноваження виконавця...

Стаття 1295. Право виконавця заповіту на відмову від здійснення своїх...

Глава 89 ОФОРМЛЕННЯ ПРАВА НА СПАДЩИНУ

Стаття 1296. Право спадкоємця на одержання свідоцтва про право на...

Стаття 1297. Обов'язок спадкоємця звернутися за свідоцтвом про право на...

Стаття 1298. Строк видачі свідоцтва про право на спадщину 1....

Стаття 1300. Внесення змін до свідоцтва про право на спадщину...

Стаття 1301. Визнання недійсним свідоцтва про право на спадщину 1....

Глава 90 СПАДКОВИЙ ДОГОВІР

Стаття 1302. Поняття спадкового договору 1. За спадковим договором одна...

Стаття 1303. Сторони у спадковому договорі 1. Відчужувачем у спадковому...

Стаття 1304. Форма спадкового договору 1. Спадковий договір укладається у...

Стаття 1305. Обов'язки набувача у спадковому договорі 1. Набувач у...

Стаття 1306. Особливості спадкового договору з участю подружжя 1. Предметом...

Стаття 1307. Забезпечення виконання спадкового договору 1. На майно, визначене...

Стаття 1308. Розірвання спадкового договору 1. Спадковий договір може бути...

Популярные вопросы пользователей