Про державну службу

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Державна служба та державний службовець 1. Державна служба...

Стаття 2. Визначення термінів 1. У цьому Законі наведені нижче...

Стаття 3. Сфера дії цього Закону 1. Цей Закон регулює...

Стаття 4. Принципи державної служби 1. Державна служба здійснюється з...

Стаття 5. Правове регулювання державної служби 1. Правове регулювання державної...

Стаття 6. Категорії посад державної служби 1. Посади державної служби...

Розділ II ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ

Стаття 7. Основні права державного службовця 1. Державний службовець має...

Стаття 8. Основні обов’язки державного службовця 1. Державний службовець зобов’язаний:...

Стаття 9. Підпорядкування державного службовця та виконання наказу (розпорядження), доручення...

Стаття 10. Політична неупередженість 1. Державний службовець повинен неупереджено виконувати...

Стаття 11. Захист права на державну службу 1. У разі...

Розділ III УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ

Стаття 12. Система управління державною службою 1. Система управління державною...

Стаття 13. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та...

Стаття 14. Комісія з питань вищого корпусу державної служби 1....

Стаття 15. Повноваження Комісії з питань вищого корпусу державної служби...

Стаття 16. Організація роботи Комісії з питань вищого корпусу державної...

Стаття 17. Керівник державної служби в державному органі 1. Повноваження...

Стаття 18. Служба управління персоналом державного органу 1. У державному...

Розділ IV ВСТУП НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ

Глава 1. Загальні умови вступу на державну службу

Стаття 19. Право на державну службу 1. Право на державну...

Стаття 20. Вимоги до осіб, які претендують на вступ на...

Стаття 21. Вступ на державну службу 1. Вступ на державну...

Глава 2. Порядок проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної...

Стаття 22. Конкурс на зайняття вакантної посади державної служби 1....

Стаття 23. Оприлюднення інформації про вакантну посаду державної служби та...

Стаття 24. Скорочення вакантних посад, на які не оголошено конкурс...

Стаття 25. Документи для участі у конкурсі 1. Особа, яка...

Стаття 26. Порядок визначення відповідності кандидатів умовам конкурсу 1. Служба...

Стаття 27. Конкурсна комісія 1. Конкурс на зайняття вакантної посади...

Стаття 28. Оформлення та оприлюднення результатів конкурсу 1. Рішення конкурсної...

Стаття 29. Відкладене право другого за результатами конкурсу кандидата на...

Стаття 30. Повторний конкурс 1. Повторний конкурс проводиться у разі:...

Глава 3. Призначення на посаду державної служби

Стаття 31. Порядок призначення на посаду державної служби 1. На...

Стаття 32. Обмеження щодо призначення на посаду 1. Не допускається...

Стаття 33. Акт про призначення на посаду 1. В акті...

Стаття 34. Строкове призначення 1. Призначення на посаду державного службовця...

Стаття 35. Випробування 1. В акті про призначення на посаду...

Стаття 36. Присяга державного службовця 1. Особа, призначена на посаду...

Стаття 37. Особова справа державного службовця 1. Стосовно кожного державного...

Розділ V СЛУЖБОВА КАР’ЄРА

Стаття 38. Проходження державної служби 1. Прийняття на державну службу,...

Стаття 39. Ранги державних службовців 1. Ранги державних службовців є...

Стаття 40. Просування державного службовця по службі 1. Просування державного...

Стаття 41. Переведення державних службовців 1. Державний службовець з урахуванням...

Стаття 42. Службове відрядження 1. Державний службовець може бути направлений...

Стаття 43. Зміна істотних умов державної служби 1. Підставами для...

Стаття 44. Оцінювання результатів службової діяльності 1. Результати службової діяльності...

Стаття 45. Публічний звіт керівника органу виконавчої влади 1. Керівники...

Стаття 46. Стаж державної служби 1. Стаж державної служби дає...

Стаття 47. Правила внутрішнього службового розпорядку державного органу 1. Правилами...

Стаття 48. Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців 1. Державним...

Стаття 49. Індивідуальна програма підвищення рівня професійної компетентності державного службовця...

Розділ VI ОПЛАТА ПРАЦІ, ЗАОХОЧЕННЯ І СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

Стаття 50. Оплата праці державних службовців 1. Держава забезпечує достатній...

Стаття 51. Групи оплати праці та схема посадових окладів державних...

Стаття 52. Надбавки, доплати та премії 1. Надбавка за вислугу...

Стаття 53. Заохочення державних службовців 1. За бездоганну та ефективну...

Стаття 54. Соціально-побутове забезпечення державних службовців 1. Державному службовцю у...

Стаття 55. Створення належних умов для виконання посадових обов’язків 1....

Розділ VII РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ. ВІДПУСТКИ

Стаття 56. Робочий час і час відпочинку державного службовця 1....

Стаття 57. Щорічні основні відпустки державних службовців 1. Державним службовцям...

Стаття 58. Щорічні додаткові та інші відпустки державних службовців 1....

Стаття 59. Порядок і умови надання щорічних відпусток 1. Щорічні...

Стаття 60. Відкликання державних службовців із щорічних відпусток 1. Для...

Розділ VIII ДИСЦИПЛІНАРНА ТА МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Глава 1. Службова дисципліна

Стаття 61. Забезпечення службової дисципліни 1. Службова дисципліна забезпечується шляхом:...

Стаття 62. Обов’язки державного службовця щодо додержання службової дисципліни 1....

Стаття 63. Обов’язки керівника державної служби щодо забезпечення службової дисципліни...

Глава 2. Засади дисциплінарної відповідальності

Стаття 64. Дисциплінарна відповідальність державного службовця 1. За невиконання або...

Стаття 65. Підстави для притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності...

Стаття 66. Види дисциплінарних стягнень та загальні умови їх застосування...

Стаття 67. Обставини, що пом’якшують або обтяжують дисциплінарну відповідальність 1....

Стаття 68. Суб’єкти, уповноважені ініціювати дисциплінарні провадження та застосовувати дисциплінарні...

Стаття 69. Дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ та її...

Стаття 70. Загальні збори (конференція) державних службовців державного органу 1....

Стаття 71. Проведення службового розслідування 1. З метою визначення наявності...

Стаття 72. Відсторонення державного службовця від виконання посадових обов’язків 1....

Стаття 73. Дисциплінарна справа 1. З метою збору інформації про...

Стаття 74. Гарантії прав державних службовців під час застосування дисциплінарного...

Стаття 75. Пояснення державного службовця 1. Перед накладенням дисциплінарного стягнення...

Стаття 76. Право на ознайомлення з матеріалами дисциплінарної справи 1....

Стаття 77. Рішення про накладення дисциплінарного стягнення чи закриття дисциплінарного...

Стаття 78. Оскарження рішення про накладення дисциплінарного стягнення 1. Рішення...

Стаття 79. Зняття дисциплінарного стягнення 1. Якщо протягом року після...

Глава 3. Матеріальна відповідальність державних службовців

Стаття 80. Основи матеріальної відповідальності державних службовців 1. Матеріальна та...

Стаття 81. Обов’язок відшкодування шкоди 1. Державний службовець зобов’язаний відшкодувати...

Стаття 82. Порядок відшкодування шкоди 1. Для відшкодування шкоди керівник...

Розділ IX ПРИПИНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Стаття 83. Підстави для припинення державної служби 1. Державна служба...

Стаття 84. Припинення державної служби у разі втрати державним службовцем...

Стаття 85. Припинення державної служби у зв’язку із закінченням строку...

Стаття 86. Припинення державної служби за ініціативою державного службовця або...

Стаття 87. Припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення 1....

Стаття 88. Припинення державної служби у зв’язку з обставинами, що...

Стаття 89. Передача справ і майна 1. Державний службовець зобов’язаний...

Стаття 90. Пенсійне забезпечення 1. Пенсійне забезпечення державних службовців здійснюється...

Розділ X ОСОБЛИВОСТІ ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В ОКРЕМИХ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНАХ....

Стаття 91. Особливості проходження державної служби в окремих державних органах...

Стаття 92. Патронатна служба 1. До посад патронатної служби належать...

Розділ XI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Цей Закон набирає...

Стаття 11. Апарат міністерства 1. Апарат міністерства - організаційно поєднана...

Популярные вопросы пользователей