Задайте вопрос юристу

446 юриста готовы ответить сейчас

Ответ за ~15 минут

+38 (093) 138-30-83

Задать вопрос на сайте

Защита прав потребителей, 24 ноября 2020, вопрос №33631 250 грн.

Укладання договору та оплата навчальних курсів.

Оплата навчальних курсів. Хотіли б дізнатись, як правильно проводиться укладання договору. Виконавець не вимагає заповнення договору, сказав, що він суто для ознайомлення. А підтвердженням буде квитанція про оплату.

Ответы юристов (12)

  Гончаренко Константин
  12%
  Гончаренко Константин месяц назад

  Юрист, г. Сумы, 2 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня!

  Повідомляю наступне:

  За Договором про надання послуг (далі "Договір") одна із сторін (далі "Виконавець") зобов'язується у встановлені строки надати певний обсяг послуг іншій стороні (далі "Замовник"), а Замовник зобов'язується прийняти такі послуги та оплатити їх вартість.

  Звертаємо увагу, що шаблон Договору може бути використано для оформлення відносин між сторонами з надання будь-яких видів послуг, для прикладу, юридичних, бухгалтерських, аудиторських, тощо. Варто зазначити, що для надання окремих видів послуг (як-от юридичні, аудиторські, транспортні тощо), Виконавець має володіти відповідної кваліфікацією (мати певну освіту) або дозвільним документом.

  На розсуд сторін, Договір може бути укладено на строковій або безстроковій основі. За бажанням Замовника та Виконавця, Договір завжди може бути продовжено (пролонговано) на новий строк.

  Запропонований проект Договору дозволяє сторонам зафіксувати ключові питання їх взаємовідносин, зокрема:

  (1) строки надання послуг, їх вартість та порядок проведення розрахунків між сторонами;

  (2) взаємні гарантії сторін та заходи відповідальності, які застосовуються до сторони, що порушує умови Договору;

  (3) порядок прийняття послуг, вирішення спорів між сторонами, а також способи комунікації між Замовником та Виконавцем.

  Відмінність від Трудового договору (контракту)

  На практиці також існують труднощі із розмежуванням Договору про надання послуг та Трудового договору. Різниця між ними полягає у наступному:

  (1) правове становище сторін. За Договором про надання послуг передбачена рівність сторін, що є характерним для всіх без виключення цивільно-правових договорів. Разом з тим сторони Трудового договору знаходяться у відносинах підпорядкування, оскільки Роботодавець завжди має більші матеріальні ресурси та засоби.

  (2) строковість відносин. Договір про надання послуг є строковим, тобто Виконавець надає послугу, Замовник здійснює оплату і відносини між ними припиняються належним виконанням зобов'язання. Трудові відносини за загальними правилом є безстроковим, а укладення строкових трудових договорів допускається лише у випадках, прямо передбачених законодавством України.

  (3) наявність додаткових соціальних гарантій. Працівник за Трудовим договором є захищеним, має право на відпустку, на лікарняний.

  (4) наявність штрафних санкцій. У випадку неналежного виконання Договору про надання послуг, до сторони-порушника може бути застосована неустойка (пеня або штраф). Застосування будь-яких штрафних санкцій до Працівника чинним законодавством України заборонено.

  (5) оплата вартості наданих послуг. Заробітна плата Працівника не може бути притримана та/або невиплачена у зв'язку із неналежним виконання Працівником роботи. Оплата вартості наданих послуг Виконавцем залежить завжди від їх якості.

  Відмінність від Договору підряду

  Досить часто на практиці виникає плутанина Договору підряду із Договором про надання послуг через схожість предметів їх регулювання. Разом з тим, ці два договори суттєво різняться наступним. За Договором підряду Замовник отримує конкретний матеріальний результат - вироблена продукція або річ, створена комп'ютерна програма, відремонтована партія товару тощо. За Договором про надання послуг - результат послуг споживається безпосередньо під час надання (виконання) таких послуг (до прикладу, юридичні, охоронні, бухгалтерські послуги тощо).

  Як використовувати документ

  Розроблений проект Договору про надання послуг може бути використаний юристами або юридичними департаментами підприємств і компаній, а також самостійно приватними підприємцями або фізичними особами для цілей оформлення відносин, що виникають у зв'язку із наданням певного виду послуг. Замовником за цим Договором можуть бути як юридичні та фізичні особи, так і фізичні особи-підприємці, а Виконавцем - лише юридичні особи та фізичні особи-підприємці.

  Для того, щоб Договір набрав законної сили, він має бути підписаний обома сторонами, а також скріплений печатками (якщо стороною за Договором є юридична особа). Звертаємо увагу, що укладення цього Договору не вимагає проведення його державної реєстрації в компетентних державних органах та/або посвідчення нотаріусами.

  За результатами фактичного надання послуг між сторонами укладається окремий акт приймання-передачі наданих послуг, що є невід'ємною частиною Договору.

  Цей Договір може бути припинено (1) за взаємною згодою сторін, шляхом укладення окремої угоди про розірвання договору; або (2) в односторонньому порядку за бажанням Виконавця або Замовника, без необхідності отримання згоди від іншої сторони (якщо така можливість прямо передбачена умовами цього Договору), шляхом направлення відповідного Повідомлення про розірвання договору про надання послуг; або (3) в судовому порядку.

  З повагою

  Костянтин Гончаренко

  0 / 0
  Кальницкий Георгий Валериевич
  20%
  Кальницкий Георгий Валериевич месяц назад

  Юрист, г. Одесса, 29 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго вечора, Людмила.

  Або виконавець сам не зовсім розуміє суть договору або лукавить.

  Так, квитанція про оплату буде підтверджувати факт укладення договору на навчання. Але може виявитися так, що цього буде мало і недостатньо, коли постане питання про предмет договору і повноту наданих послуг за договором. Без детального письмового договору ви не будете захищені і не зможете довести, якщо щось піде не так, що вам були надані ті самі послуги, за які ви заплатили і в тому самому обсязі, за який взяли гроші.

  Так, відсутність письмового договору у вигляді документа з таким найменуванням саме по собі не позбавляє вас можливості отримати послугу, але позбавляє вас можливість довести ненадання або неякісне надання послуги. Тому рекомендую настояти, щоб договір був підписаний обома сторонами з повним викладенням його предмета і умов надання послуг.

  0 / 0
  Карпенко Андрей Владимирович
  16%
  Карпенко Андрей Владимирович месяц назад

  Адвокат, г. Киев, 21 год опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  1. Для того чтобы все было правомерно, у организатора курсов на сайте должна быть публичная оферта и все счета выписывались на ее основе.

  Оферта - это полноценный договор, а не для ознакомления.

  2. Договор публичной оферты является публичным, то есть согласно статье 633 Гражданского кодекса Украины его условия одинаковы для всех Покупателей независимо от статуса (физическое лицо, юридическое лицо, физическое лицо - предприниматель). При полном соглашении с условиями данного Договора, Покупатель принимает условия и порядок оформление Заказа, оплаты Товара, доставки Товара и несёт ответственность за неисполнение условий данного Договора.

  Продавец предлагает заключить этот Договор публичной оферты про покупку-продажу Товаров и предоставления услуг через Веб-сайт Продавца любому лицу, которое примет данное предложение.

  Нужно выделить основные разделы, которые нужны для каждой публичной оферты на сайте. В начале публичной оферты должны быть общее положения, которые указывают на то, кто делает предложение заключить договор и кто может принять такое предложение, а также каким образом происходит принятие.

  Следующим может быть раздел, который содержит определение терминов, но такой раздел необходим только в том случае, если деятельности связана с использованием специальной терминологии или терминов, которые могут толковаться по разному.

  Публичная оферта должна содержать предмет договора, поскольку это существенное условие для любого договора. Также стоит определить в оферте, как и в любом другом договоре, права и обязанности сторон И порядок оплаты.

  0 / 0
  Гончаренко Константин
  Гончаренко Константин месяц назад

  Юрист, г. Сумы, 2 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  зразок договору:

  ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ м.___ ___ ___200_р Замовник:___ в особі___ що діє на підставі___ з одного боку, і Виконавець: в особі___ що діє на підставі ___ з іншого боку, що разом іменуються Сторони, уклали цей Договір про таке: 1. Предмет Договору 1.1. За завданням Замовника Виконавець надає Замовнику послуги з___ в обсязі та на умовах, визначених цим Договором. 1.2. За цим Договором Виконавець надає Замовнику такі послуги: 1.2.1.___ 1.2.2.___ 1.2.3.___ 2. Обов'язки Виконавця 2.1. Якісно та вчасно надавати передбачені у п. 1.2 Договору послуги Замовнику. 2.2. У разі виникнення обставин, які перешкоджають належному виконанню своїх обов'язків за цим Договором, негайно повідомити про це Замовника. 2.3. Вживати будь-яких Інших необхідних заходів, потрібних для належного виконання своїх зобов'язань за Договором. 2.4. Підписувати і передавати Замовнику акти про надані послуги. 3. Обов'язки Замовника 3.1. Надати Виконавцю на його вимогу всю інформацію, яка потрібна йому для належного виконання зобов'язання з надання передбачених цим Договором послуг. 3.2. За потреби забезпечити Виконавця всім необхідним для виконання своїх обов'язків за цим Договором належним чином. 3.3. Приймати від Виконавця послуги, що надаються ним за цим Договором. 3.4. Оплачувати надані Виконавцем послуги на умовах та в порядку, визначеному цим Договором. 4. Ціна та порядок оплати послуг 4.1. Вартість послуг визначається Сторонами за фактом їх надання за наслідками кожного календарного місяця і фіксується в актах про надані послуги. 4.2. Акт про надані послуги підписується Сторонами до числа місяця, наступного за календарним місяцем, в якому фактично надавалися послуги. 4.3. Замовник зобов'язаний оплатити визначену в акті про надані послуги вартість послуг у у строк з моменту підписання такого акта. 5. Відповідальність та порядок вирішення спорів 5.1. Сторони цього Договору несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства. 5.2. За одноразову необгрунтовану відмову від виконання своїх зобов'язань винна Сторона сплачує другій Стороні штраф у розмірі . 5.3. За недотримання строків оплати наданих послуг, визначених у п. 4.2 цього Договору, Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від простроченої суми за кожен день прострочення. 5.4. Всі спори, що виникають з цього Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів. У разі неможливості досягти згоди шляхом переговорів Сторона має право звернутися до суду. 6. Інші умови 6.1. У всьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України. 6.2. Цей Договір укладений у двох примірниках по одному для кожної із Сторін. 6.3. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання та діє до ___. 6.4. Договір може бути розірваним за взаємною згодою Сторін. Одностороннє розірвання Договору допускається лише у випадках, передбачених цим Договором та законодавством України. 6.5. Будь-яка із Сторін має право розірвати цей договір в односторонньому порядку, попередньо письмово повідомивши про це другу сторону за ___ днів. 6.6. Замовник має статус платника податку на прибуток підприємств ___. 6.7. Виконавець має статус платника податку на прибуток підприємств ___. 7. Юридичні адреси та реквізити Сторін 7.1. Замовник: Поштова адреса та індекс___ Телефон/факс ___ Поточний рахунок ___ ЄДРПОУ ___ 7.2. Виконавець: Поштова адреса та індекс___ Телефон/факс___ Поточний рахунок ___ ЄДРПОУ ___ Замовник Виконавець ___ ___ М.П. М.П. Замовниик До договору складається акт -виконаних робіт з вказанням ,послуг ,періоду надання та розрахунку ціни та сум обов'язкових платежів з суми винагороди за договором у сумі:

  ПДФО-18%

  ВЗ-1,5%

  Сплачується Виконавцем послуг у податкову за місцем реєстрацііі з заповненням деклараціі про майновий стан.

  З повагою

  Костянтин Гончаренко

  0 / 0
  Савченко Олександр
  20%
  Савченко Олександр месяц назад

  Юрист, г. Чернигов, 4 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня, Людмило!

  Виконавець не вимагає заповнення договору, сказав, що він суто для ознайомлення - цей договір розміщений на сайті виконавця?

  А підтвердженням буде квитанція про оплату.- мова йде про повну оплату курсів наперед або ж лише про передоплату?

  Скоріш за все виконавець розмістив на своєму сайті договір приєднання з пропозицією (офертою) зареєструватися на курс. Фактично, перерахувавши кошти на рахунок виконавця, Ви приймете та погодитеся на умови цього договору.

  Такий вид договору не несе для Вас ризиків. Головне, щоб у ньому містилися всі істотні умови (предмет договору, ціна послуг та порядок розрахунків, порядок та терміни надання послуг, права та обов'язки сторін тощо).

  Залиште, будь ласка, посилання на сайт. Це допоможе перевірити самого виконавця та проаналізувати умови договору, які Вам пропонуються.

  Цивільний кодекс України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/conv#n3...):

  Стаття 634. Договір приєднання

  1. Договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

  2. Договір приєднання може бути змінений або розірваний на вимогу сторони, яка приєдналася, якщо вона позбавляється прав, які звичайно мала, а також якщо договір виключає чи обмежує відповідальність другої сторони за порушення зобов'язання або містить інші умови, явно обтяжливі для сторони, яка приєдналася. Сторона, яка приєдналася, має довести, що вона, виходячи зі своїх інтересів, не прийняла б цих умов за наявності у неї можливості брати участь у визначенні умов договору.

  3. Якщо вимога про зміну або розірвання договору пред'явлена стороною, яка приєдналася до нього у зв'язку зі здійсненням нею підприємницької діяльності, сторона, що надала договір для приєднання, може відмовити у задоволенні цих вимог, якщо доведе, що сторона, яка приєдналася, знала або могла знати, на яких умовах вона приєдналася до договору.

  Всього Вам доброго!

  0 / 0
  Костромина Виктория
  Костромина Виктория месяц назад

  Адвокат, г. Киев, 19 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Оплата навчальних курсів. Хотіли б дізнатись, як правильно проводиться укладання договору. Виконавець не вимагає заповнення договору, сказав, що він суто для ознайомлення. А підтвердженням буде квитанція про оплату.

  по правилам договор составляется зависимо от количества сторон - у вас 2 стороны - то есть 2 экземпляра - один вам - второй им и оба должны быть подписаны всеми сторонами и с печатью с их тороны и всеми реквизитами

  а чек или квитанция - само собой

  0 / 0
  Шишкин Алексей Юрьевич
  Шишкин Алексей Юрьевич месяц назад

  Юрист, г. Харьков, 29 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  При такому відношенні виконавця послуги до справи можна зіткнутися з неякісним наданням послуги. Саме в договорі будуть зазначені істотні умови договору - ціна послуги, стандарти які ставляться до послуги, умови розірвання договору і таке інше. А квитанція буде доказом сплати за надання послуги. Будьте уважні вимагайте підписання договору, та перевіряйте його умови..

  0 / 0
  Беликов Олег Александрович
  Беликов Олег Александрович месяц назад

  Юрист, г. Харьков, 28 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Добрый день. Договор подписывается участниками, сторонами договора и в нем отражаются важные моменты. Если у вас не будет своего экземпляра, то исполнитель может предоставить услуги не в полном объеме или некачественно, так как проконтролировать вы его не сможете. Лучше иметь свой экземпляр на руках, чем верить исполнителю на слово.

  0 / 0
  Антоненко Вячеслав
  Антоненко Вячеслав месяц назад

  Юрист, г. Чернигов, 2 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня, Людмило!

  У багатьох випадках сторона правовідносин дійсно не бажає укладати договір. Але сама лише квитанція про оплату не заміняє самого договору, і в багатьох спірних моментах саме наявність договору грає ключову роль.

  Порада: вимагайте підписання договору як мінімум у 2 екзпемплярах (1 - Вам, 1 - іншій стороні). НЕ факт, що він Вам знадобиться, але тоді Ви точно можете бути спокійними з юридичної точки зору!

  Всього найкращого!

  0 / 0
  Крикун Сергій Павлович
  16%
  Крикун Сергій Павлович месяц назад

  Юрист, г. Днепр, 27 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Пост. Пленуму ВСУ "Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-09):

  "...8. Відповідно до частини першої статті 215 ЦК ( 435-15 ) підставою недійсності правочину є недодержання стороною (сторонами) вимог, які встановлені статтею 203 ЦК, саме на момент вчинення правочину. Не може бути визнаний недійсним правочин, який не вчинено. ...

  Зокрема, не є укладеними правочини (договори), у яких відсутні встановлені законодавством умови, необхідні для їх укладення (відсутня згода за всіма істотними умовами договору; не отримано акцепт стороною, що направила оферту;...

  Вимога про визнання правочину (договору) неукладеним не відповідає можливим способам захисту цивільних прав та інтересів, передбачених законом. Суди мають відмовляти в позові з такою вимогою. У цьому разі можуть заявлятися лише вимоги, передбачені главою 83 книги п'ятої ЦК ( 435-15 )...".

  Цивільний кодекс України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15):

  "КНИГА П'ЯТА ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО...

  Глава 83 НАБУТТЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙНА БЕЗ ДОСТАТНЬОЇ ПРАВОВОЇ ПІДСТАВИ

  Стаття 1212. Загальні положення про зобов'язання у зв'язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави

  1. Особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов'язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов'язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала.

  2. Положення цієї глави застосовуються незалежно від того, чи безпідставне набуття або збереження майна було результатом поведінки набувача майна, потерпілого, інших осіб чи наслідком події...

  Стаття 1213. Повернення в натурі безпідставно набутого майна

  1. Набувач зобов'язаний повернути потерпілому безпідставно набуте майно в натурі.

  2. У разі неможливості повернути в натурі потерпілому безпідставно набуте майно відшкодовується його вартість, яка визначається на момент розгляду судом справи про повернення майна.

  Стаття 1214. Відшкодування доходів від безпідставно набутого майна і витрат на його утримання...

  2. У разі безпідставного одержання чи збереження грошей нараховуються проценти за користування ними (стаття 536 цього Кодексу).".

  Або попередьте, що у такому випадку послуга з навчання буде вважатись без укладення договору з наслідками для сторін з неукладеним договорим, або після навчання зверніться з позовом про відшкодування сплачених коштів з підстав неукладеного договору - набуття коштів без дотатьньої правової підстави.

  0 / 0
  Адвокат Евгений Александрович
  16%
  Адвокат Евгений Александрович месяц назад

  Адвокат, г. Киев, 27 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Добрий вечір, Людмила!

  Договір укладається внаслідок погоджених дій кількох сторін, що зумовлює певну процедуру його вчинення. Зокрема, процес укладення договору складається із пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) та прийняття пропозиції укладення договору другою стороною (акцепт).

  Положеннями ч. 1 ст. 205 ЦКУ передбачено, що правочин може вчинятися усно або в письмовій (електронній) формі.

  Відповідно до ч. 1 ст. 181 ГКУ допускається укладення господарських договорів у спрощений спосіб, тобто шляхом обміну листами, факсограмами, телеграмами, телефонограмами тощо, а також шляхом підтвердження прийняття до виконання замовлень, якщо законом не встановлено спеціальні вимоги до форми та порядку укладення даного виду договорів.

  Згідно з ч. 1 ст. 207 ЦКУ правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах (у тому числі електронних), у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо воля сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв'язку.

  Також згідно з ч. 2 ст. 639 ЦКУ, якщо сторони домовилися укласти договір за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем, він вважається укладеним у письмовій формі.

  Таким чином, законодавством передбачена можливість укладення договорів у спрощеному порядку через:

  – ділову переписку – шляхом обміну документами, в тому числі електронними;

  – у вигляді конклюдентних дій (прийняття замовлення до виконання).

  При цьому договори, укладені зазначеними способами, вважаються такими, що вчинені у письмовій формі.

  Укладення договору через рахунок-фактуру:

  Варто зазначити, що фактично рахунок-фактура є розрахунково-платіжним документом, що передбачає тільки виставлення певних сум до оплати покупцям за товари, що поставляються (фактично поставлені), чи послуги, що надаються (фактично надані послуги).

  Проте, окрім випадків виставлення рахунку-фактури на виконання умов вже укладеного між сторонами договору, цей документ можна вважати простою офертою (пропозицією укладення договору).

  Законодавством не встановлено вимог щодо змісту рахунку-фактури. Однак для того щоб рахунок-фактура сприймався як спрощена форма укладення договору, важливо, щоб цей документ містив необхідну інформацію щодо істотних умов певного договору, зокрема, умови про предмет, строки та ціну. У рахунку-фактурі також можна визначити суму передоплати та загальну суму домовленості.

  Прийняття пропозиції, зазначеної у рахунку-фактурі, має бути підтверджено видатковою накладною постачальника або актом приймання-передачі виконаних робіт (послуг), або ж здійсненням оплати рахунку-фактури.

  Прийняття замовлення до виконання:

  Зі змісту ст. 181 ГКУ вбачається, що прийняття пропозиції укладення договору можливе у вигляді конклюдентних дій, тобто здійснення особою, яка отримала оферту, дій з виконання вказаних в ній умов договору.

  Підтвердженням прийняття замовлень до виконання є здійснення особою дій на виконання умов певної домовленості, зокрема, таке підтвердження може здійснюватись як шляхом направлення відповідного підтверджуючого повідомлення про прийняття такого замовлення, так і шляхом здійснення поставки товару, виконання певних робіт, надання послуг, вчинення інших дій, що свідчать про волю особи, спрямовану на виконання договору.

  Наприклад, положення ч. 7 ст. 11 Закону № 675 передбачають, що якщо покупець (споживач, замовник) укладає електронний договір шляхом розміщення замовлення за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем, продавець (виконавець, постачальник) зобов'язаний оперативно підтвердити отримання такого замовлення. Відповідно, таке підтвердження прийняття замовлення до виконання може бути здійснене телефонним дзвінком, листом на електронну пошту та в інший спосіб, який дозволить повідомити особу про підтвердження прийняття замовлення до виконання.

  Вчинення особою дій, спрямованих на виконання умов договору, має підтверджуватись відповідними документами. Наприклад, при поставці товарів постачальник виписує рахунок-фактуру на його оплату, а покупець приймає цей товар, що підтверджується видатковою накладною з відміткою про отримання товару покупцем. У випадку надання послуг або виконання робіт оформлюються акти прийому-передачі виконаних робіт (послуг).

  Так, Вищий господарський суд України в своєму оглядовому листі від 18.02.2013 р. № 01-06/374/2013 "Про практику вирішення спорів, пов'язаних із виконанням договорів підряду", зазначаючи про можливість укладення договору у спрощений спосіб шляхом підписання актів здачі-приймання виконаних робіт, як приклад наводить постанову Вищого господарського суду України від 11.05.2012 р. № 21/5005/14068/2011, в якій суд дійшов висновку, що підписання актів здачі-приймання виконаних робіт свідчить про укладення договору підряду у спрощений спосіб, і цей договір є підставою для виникнення у його сторін майново-господарських зобов'язань.

  Таким чином, якщо документи, якими обмінялись сторони, містять інформацію, яка за своїм змістом відповідає пропозиції однієї сторони укласти певний договір на визначених умовах, та інформацію щодо прийняття такої пропозиції другою стороною або свідчать про вчинення нею дій, що підтверджують прийняття такої пропозиції, договір між сторонами вважається укладеним у письмовій формі.

  Щодо оформлення податкових накладних:

  У випадку укладення договорів у спрощений спосіб (через рахунок-фактуру, прийняття замовлення до виконання тощо) не рідко виникають питання, як заповнювати податкові накладні, зокрема графу "Вид цивільно-правового договору", яким чином визначити дату та номер договору, а також чи є ці реквізити обов’язковими для заповнення?

  Відповідно до п. 6 Порядку № 957 у графі "Вид цивільно-правового договору" податкової накладної зазначається вид цивільно-правового договору згідно з видом договірних зобов'язань, визначених ЦКУ, а також дата складання договору.

  Отже, у податковій накладній можна зазначити вид цивільно-правового договору (договір купівлі-продажу, міни, підряду, надання послуг, перевезення тощо) за операцією, на яку виписується податкова накладна. Датою в даному випадку буде дата настання так званої "першої події".

  Таким чином, Договір може бути укладено не лише у формі єдиного документа, а й у спрощений спосіб шляхом ділової переписки (обміну листами, електронними листами, телеграмами, факсограмами, телефонограмами тощо) та за умови, якщо зміст цих документів відповідає оферті й акцепту, а також вчинення конклюдентних дій. Договори, укладені зазначеними способами, вважаються такими, що вчинені у письмовій формі. Рахунок-фактуру, якщо вона містить необхідну інформацію щодо істотних умов певного договору, зокрема умови про предмет, строки та ціну, можна вважати пропозицією укладення договору. Прийняття пропозиції, зазначеної у такій рахунок-фактурі має бути підтверджено видатковою накладною постачальника або актом приймання-передачі виконаних робіт (послуг), або ж здійсненням оплати рахунок-фактури.

  Всього доброго!

  Успіхів Вам!

  0 / 0
  Сергеев Артем
  Сергеев Артем месяц назад

  Юрист, г. Харьков, 21 год опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Договір - це Ваша запорука на якісну і вчасну послугу, а у разі порушення - захист. Тому договір має детально відображати процес надання послуг.

  Квитанції - підтвердження сплати Вами.

  Потрібно дивитися догові

  0 / 0

Похожие вопросы