Задайте вопрос юристу

529 юриста готовы ответить сейчас

Ответ за ~15 минут

+38 (093) 138-30-83

Задать вопрос на сайте

Военное право, 13 апреля 2021, вопрос №41056

Відсрочка від строкової служби

Коли можуть дати відсрочку від строкової служби? На даний час я служу, на контракті АТО і ООС, но мого меншого брата хочуть забрати на службу. В сімї мати на пенсії і 2 дітей неповнолітніх.

Ответы юристов (1)

  Синявський Сергій
  Синявський Сергій 3 месяца назад

  Юрист, 1 год опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Стаття 17. Відстрочка від призову на строкову військову службу

  1. Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за рішенням районної (міської) призовної комісії відповідно до цього Закону за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності.

  {Частина перша статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1169-VII від 27.03.2014, № 116-VIII від 15.01.2015}

  2. Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за їх бажанням надається призовникам, які мають:

  1) непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька (одиноку непрацездатну матір) або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб - громадян України, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати. Непрацездатність зазначених осіб визначається в порядку, встановленому законодавством;

  2) неповнолітніх рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер або непрацездатних рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер незалежно від їх віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати;

  3) одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття за умови офіційного працевлаштування призовника;

  {Пункт 3 частини другої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 116-VIII від 15.01.2015}

  4) дитину віком до трьох років або дитину старшу трьох років, яка виховується без матері у зв'язку з її смертю або за рішенням суду;

  {Пункт 4 частини другої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом 589-VII від 19.09.2013}

  5) двох і більше дітей;

  6) дитину з інвалідністю;

  {Пункт 6 частини другої статті 17 в редакції Закону № 2581-VIII від 02.10.2018}

  7) дружину з інвалідністю;

  {Пункт 7 частини другої статті 17 в редакції Закону № 2581-VIII від 02.10.2018}

  8) вагітну дружину.

  3. Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за власним бажанням може надаватися призовнику, який є особою з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

  {Частина третя статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1634-VII від 12.08.2014}

  {Частину четверту статті 17 виключено на підставі Закону № 116-VIII від 15.01.2015}

  5. У разі якщо призову на строкову військову службу підлягають кілька синів одночасно, відстрочка може надаватися одному з них за їх бажанням з урахуванням пропозиції батьків на час проходження строкової військової служби братами, до звільнення в запас одного з них.

  {Частина п'ята статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 116-VIII від 15.01.2015 }

  6. Районна (міська) призовна комісія може прийняти рішення про надання призовнику відстрочки від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами, незважаючи на небажання призовника нею скористатися, виходячи при цьому з того, що його призов може суттєво погіршити матеріальне становище осіб, яких відповідно до законодавства він повинен утримувати.

  7. Відстрочка від призову на строкову військову службу за станом здоров'я на строк до одного року надається призовникам, які визнані під час медичного огляду тимчасово непридатними до військової служби.

  8. Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються:

  у закладах загальної середньої освіти III ступеня та професійної (професійно-технічної) освіти з денною формою навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу;

  {Частину восьму статті 17 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2745-VIII від 06.06.2019; в редакції Закону № 161-IX від 03.10.2019}

  у закладах фахової передвищої освіти з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за програмами ступеневої системи освіти;

  {Абзац третій частини восьмої статті 17 в редакції Закону № 161-IX від 03.10.2019}

  у закладах фахової передвищої та/або вищої освіти з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного ступеня освіти;

  {Абзац четвертий частини восьмої статті 17 в редакції Закону № 161-IX від 03.10.2019}

  у закладах середньої або вищої духовної освіти з денною формою навчання;

  {Абзац п’ятий частини восьмої статті 17 в редакції Закону № 161-IX від 03.10.2019}

  в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

  Відстрочка від призову на строкову військову службу також надається громадянам України, які проходять військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу при вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти. Така відстрочка надається на весь період проведення військової підготовки та на строк, що триває від завершення такої підготовки до присвоєння громадянину України первинного військового звання офіцерського складу, але не довше ніж до кінця поточного року після завершення підготовки.

  {Частину восьму статті 17 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом № 161-IX від 03.10.2019}

  9. Право на відстрочку від призову на строкову військову службу для здобуття освіти також мають громадяни України, які в рамках міжнародних договорів України навчаються у закладах освіти інших держав.

  {Частину десяту статті 17 виключено на підставі Закону № 2145-VIII від 05.09.2017}

  11. Громадяни призовного віку, які перервали навчання у зв'язку з отриманням академічної відпустки, реалізують право на академічну мобільність, а також які поновлені у закладі вищої освіти, право на надану відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачають.

  {Частина одинадцята статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017}

  12. У разі переведення призовників, які навчаються у закладах вищої чи фахової передвищої освіти з денною формою навчання, для навчання в інший заклад вищої чи фахової передвищої освіти із зазначеною формою навчання право на відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачається.

  {Частина дванадцята статті 17 в редакції Законів № 116-VIII від 15.01.2015, № 2745-VIII від 06.06.2019}

  13. Відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності надається таким громадянам призовного віку:

  педагогічним працівникам, які здобули вищу освіту, основним місцем роботи яких є заклади загальної середньої освіти, за умови повного навантаження на займаній посаді, - на весь період їх роботи за спеціальністю;

  {Абзац другий частини тринадцятої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 433-VIII від 14.05.2015; в редакції Закону № 161-IX від 03.10.2019}

  медичним працівникам, за умови повного навантаження на займаній посаді, - на весь період їх роботи за фахом у сільській місцевості;

  священнослужителям, які закінчили заклади вищої або середньої духовної освіти і займають посаду в релігійних організаціях, що діють на основі статуту (положення), зареєстрованого у встановленому порядку, - на час виконання обов’язків священнослужителя;

  {Абзац четвертий частини восьмої статті 17 в редакції Закону № 161-IX від 03.10.2019}

  сільським, селищним, міським головам - на строк виконання ними цих повноважень;

  особам, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук)/доктора мистецтв або доктора наук та працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей за галузями знань (науки)/мистецтв, за якими присуджено науковий/освітньо-творчий ступінь, - на весь період їх роботи за цією спеціальністю;

  {Абзац шостий частини восьмої статті 17 в редакції Закону № 161-IX від 03.10.2019}

  резервістам - на весь період служби у військовому резерві;

  поліцейським - на весь період їх служби.

  {Абзац восьмий частини тринадцятої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 580-VIII від 02.07.2015}

  {Частина тринадцята статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законами № 4352-VI від 07.02.2012, № 1242-VII від 06.05.2014; в редакції Закону № 116-VIII від 15.01.2015}

  14. Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно яких кримінальна справа розглядається судом, - до прийняття відповідного рішення.

  {Частина чотирнадцята статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4652-VI від 13.04.2012}

  15. У випадках, не передбачених цим Законом, відстрочка від призову на строкову військову службу може бути надана призовникам згідно з рішеннями призовної комісії Автономної Республіки Крим, обласних та Київської міської призовних комісій за поданням районних (міських) призовних комісій.

  16. Призовники, яким надано відстрочку від призову на строкову військову службу, зобов'язані щороку до 1 жовтня подавати у районні (міські) військові комісаріати документи, що підтверджують їх право на відстрочку.

  17. Призовники, які втратили підстави для надання відстрочки від призову на строкову військову службу, а також особи, які не мають права на відстрочку або підстав для звільнення від призову на строкову військову службу, передбачених статтями 17 та 18 цього Закону, і не призвані з різних причин на строкову військову службу у встановлені строки, повинні бути призвані під час здійснення чергового призову.

  0 / 0

Похожие вопросы