Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо забезпечення санітарного
та епідемічного благополуччя населення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 27, ст.213 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2735-VI ( 2735-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 21, ст.144
N 580-VIII ( 580-19 ) від 02.07.2015, ВВР, 2015, N 40-41, ст.379
N 2059-VIII ( 2059-19 ) від 23.05.2017, ВВР, 2017, N 29, ст.315 }

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення" (Відомості
Верховної Ради України, 1994 р., N 27, ст.218) ( 4004-12 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Законі України "Про охорону навколишнього природного
середовища" ( 1264-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1991 р., N 41, ст. 546; 1998 р., N 11-12, ст. 41):
1) у пункті "д" частини першої статті 27 слова "чи створення
небезпеки для здоров'я людей" виключити;
2) у частині першій статті 32 слова "шкідливого впливу
забруднення навколишнього природного середовища на здоров'я людей"
замінити словами "забрудненню навколишнього природного
середовища";
3) у статті 33:
частину першу викласти в такій редакції:
"Екологічні нормативи встановлюють гранично допустимі викиди
та скиди у навколишнє природне середовище забруднюючих хімічних
речовин, рівні допустимого шкідливого впливу на нього фізичних та
біологічних факторів";
частину третю викласти в такій редакції:
"Екологічні нормативи повинні встановлюватися з урахуванням
вимог санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил і
норм, гігієнічних нормативів";
у частині шостій слова "Міністерством охорони здоров'я
України" виключити;
4) частину п'яту статті 52 викласти в такій редакції:
"Перелік пестицидів та агрохімікатів, дозволених для
використання в Україні, регламенти їх застосування, а також
щорічні доповнення до нього визначаються в установленому
законодавством порядку";
5) у тексті Закону слова "Міністерство охорони навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки України" та "Міністерство
охорони здоров'я України" в усіх відмінках замінити відповідно
словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої
влади з питань екології та природних ресурсів" та "спеціально
уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони
здоров'я" у відповідних відмінках.

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 580-VIII ( 580-19 ) від 02.07.2015 }

3. Статтю 8 Закону України "Про інформацію" ( 2657-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст. 650) після
слова "культури" доповнити словами "охорони здоров'я".
4. Пункт 8 статті 17 Закону України "Про споживчу кооперацію"
( 2265-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 30, ст.
414; 1993 р., N 29, ст. 308) після слова "антимонопольного"
доповнити словами "санітарного та природоохоронного", а слова "і
санітарно-екологічних вимог" виключити.

{ Пункт 5 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 2735-VI ( 2735-17 ) від 02.12.2010 }

6. У Законі України "Про телебачення і радіомовлення"
( 3759-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 10,
ст. 43; 1996 р., N 5, ст. 18; 1998 р., N 2, ст. 6):
1) пункти "а" та "б" частини шостої статті 12 викласти в
такій редакції:
"а) оперативне інформування телеглядачів і радіослухачів про
суспільно-політичні та інші події в Україні і за кордоном, про
надзвичайні події та ситуації, що становлять загрозу життю чи
здоров'ю населення, розповсюдження офіційних повідомлень,
роз'яснення рішень органів законодавчої, виконавчої та судової
влади;
б) створення та розповсюдження економічних, публіцистичних,
культурно-освітніх, медико-гігієнічних, художніх, навчальних,
розважальних, спортивних програм, а також програм для дітей та
юнацтва";
2) у тексті Закону слова "Державний комітет телебачення і
радіомовлення України" в усіх відмінках замінити словами
"спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з
питань телебачення і радіомовлення" у відповідних відмінках.

{ Пункт 7 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 2059-VIII ( 2059-19 ) від 23.05.2017 }

8. Статтю 6 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 18, ст. 78; 1998 р.,
N 2, ст. 4, N 11-12, ст. 50; 1999 р., N 4, ст. 35 із змінами,
внесеними Законом України від 22 лютого 2000 року N 1489-III
( 1489-14 )) доповнити пунктом 30 такого змісту:
"30) державне обов'язкове особисте страхування працівників
державної санітарно-епідеміологічної служби на випадок каліцтва
або професійного захворювання, одержаних під час виконання
службових обов'язків".
9. У статті 22 Закону України "Про загальну середню освіту"
( 651-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 28,
ст. 230):
в абзаці другому частини другої слова "несуть
відповідальність за додержання санітарно-гігієнічних норм"
виключити;
частину третю після слів "форм власності" доповнити словами
"додержання в них вимог санітарно-гігієнічних і
санітарно-протиепідемічних правил і норм".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім
пункту 30 статті 6 Закону України "Про страхування", який набирає
чинності з 1 січня 2001 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 квітня 2000 року
N 1642-III