Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 45, ст.405)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 190 із наступними змінами):

1) у пункті 2 частини другої статті 9 слова "з підстав, передбачених законодавством про державну службу" виключити;

2) статтю 11 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Керівники структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій зі статусом юридичних осіб публічного права здійснюють визначені Законом України "Про державну службу" повноваження керівника державної служби у цих структурних підрозділах";

3) у пункті 4 частини першої статті 39 слова "та керівників структурних підрозділів апаратів місцевих державних адміністрацій" виключити;

4) у статті 44:

частину другу доповнити словами "в порядку, передбаченому законодавством про державну службу";

частину третю після слова "виконавців" доповнити словами "здійснює визначені Законом України "Про державну службу" повноваження керівника державної служби в апараті місцевої державної адміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права)";

у частині четвертій слова "призначає на посади і звільняє з посад керівників та інших працівників структурних підрозділів апарату" виключити.

2. У Законі України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222; 2016 р., № 4, ст. 43):

1) частину п’яту статті 6 доповнити реченням такого змісту: "Положення про відповідних міністрів затверджуються Кабінетом Міністрів України";

2) у частині першій статті 42:

у пункті 4:

в абзаці другому слова "відповідно до законодавства про державну службу" виключити;

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"пропозиції щодо спрямування і координації Кабінетом Міністрів України центральних органів виконавчої влади, зокрема через міністра, який не очолює міністерство".

У зв’язку з цим абзаци третій - п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;

доповнити пунктами 12 і 13 такого змісту:

"12) надає доручення щодо порушення дисциплінарного провадження стосовно міністрів та їх заступників, керівників інших центральних органів виконавчої влади та їх заступників. Застосовує до таких осіб дисциплінарні стягнення;

13) надає доручення щодо порушення дисциплінарного провадження стосовно керівників місцевих органів виконавчої влади, їх заступників";

3) частину третю статті 45 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Член Кабінету Міністрів України може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності у порядку, передбаченому цим Законом";

4) абзац другий частини третьої статті 50 доповнити словами "а також міністром, який не очолює міністерство".

3. У Законі України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43; 2017 р., № 7-8, ст. 50, № 35, ст. 376):

1) частину третю статті 3 доповнити пунктом 9-1 такого змісту:

"9-1) голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників";

2) у частині другій статті 6:

абзац п’ятий пункту 1 виключити;

абзац четвертий пункту 2 викласти в такій редакції:

"керівників та заступників керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, апаратів місцевих державних адміністрацій, їх структурних підрозділів";

3) частину першу статті 17 доповнити пунктом 3-1 такого змісту:

"3-1) у місцевих державних адміністраціях:

керівник апарату - в апараті місцевої державної адміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права);

керівник структурного підрозділу зі статусом юридичної особи публічного права - у такому підрозділі";

4) частину шосту статті 31 викласти в такій редакції:

"6. З метою безперебійного функціонування державного органу одночасно з прийняттям рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби до призначення особи на таку посаду суб’єкт призначення може прийняти рішення:

1) про тимчасове покладення виконання обов’язків за вакантною посадою державної служби категорії "А" на одного із заступників або на одного з керівників самостійних структурних підрозділів цього державного органу;

2) про тимчасове покладення виконання обов’язків за вакантною посадою керівника самостійного структурного підрозділу на одного із державних службовців, які працюють у відповідному структурному підрозділі державного органу;

3) про тимчасовий розподіл обов’язків за іншими вакантними посадами державної служби між державними службовцями, які працюють у відповідному структурному підрозділі державного органу.

Строк тимчасового виконання обов’язків за вакантною посадою державної служби категорії "А", передбаченого пунктом 1 цієї частини, не може перевищувати три місяці.

Рішення, передбачене пунктом 2 цієї частини, може бути прийнято за умови відсутності посади заступника керівника самостійного структурного підрозділу у державному органі або якщо така посада є вакантною.

У разі прийняття рішення, передбаченого пунктами 1-3 цієї частини, відповідним працівникам встановлюється виплата, передбачена частиною четвертою статті 52 цього Закону";

5) у статті 91:

у частині першій слова "голів місцевих державних адміністрацій" замінити словами "керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їх заступників";

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України у порядку, передбаченому Конституцією України та законами України "Про Кабінет Міністрів України", "Про центральні органи виконавчої влади".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у двотижневий строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
9 листопада 2017 року
№ 2190-VIII