Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та їхніх дітей для здобуття професійно-технічної та вищої освіти

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та їхніх дітей для здобуття професійно-технічної та вищої освіти

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 14, ст.79)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425 із наступними змінами):

у частині сьомій статті 12 слова і цифри "зазначеним у пункті 19 частини першої статті 6 цього Закону" виключити, а після слів "до закінчення" доповнити словами "такими дітьми";

частину першу статті 13 доповнити пунктом 28 такого змісту:

"28) право на державну цільову підтримку для здобуття ними та їх дітьми професійно-технічної та вищої освіти у державних та комунальних навчальних закладах, передбачену статтею 12 цього Закону для учасників бойових дій та їх дітей".

2. У Законі України "Про професійно-технічну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 32, ст. 215; 2013 р., № 52, ст. 729; 2015 р., № 30, ст. 271; 2017 р., № 11, ст. 104):

у статті 41 слова і цифри "відповідно до пункту 19 частини першої статті 6" замінити словами "особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до", а після слів "до закінчення" доповнити словами "такими дітьми";

у статті 44-1:

назву після слів "учасників бойових дій" доповнити словами "осіб з інвалідністю внаслідок війни";

у частині першій слова і цифри "відповідно до пункту 19 частини першої статті 6" замінити словами "особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до", а після слів "до закінчення" доповнити словами "такими дітьми".

3. У частині чотирнадцятій статті 19 Закону України "Про охорону дитинства"  (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142; 2015 р., № 30, ст. 271; 2017 р., № 11, ст. 104) слова і цифри "відповідно до пункту 19 частини першої статті 6" замінити словами "особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до".

4. В абзаці першому частини сімнадцятої статті 44 Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 37-38, ст. 2004; 2015 р., № 30, ст. 271) слова і цифри "відповідно до пункту 19 частини першої статті 6" замінити словами "особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до", а після слів "до закінчення" доповнити словами "такими дітьми".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2019 року.

2. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити набрання чинності всіма зазначеними у цьому пункті нормативно-правовими актами одночасно з набранням чинності цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
27 лютого 2018 року
№ 2300-VIII