Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 22, ст.84)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 22, ст. 303 із наступними змінами):

1) абзац третій частини першої статті 5 викласти в такій редакції:

"Державного бюро розслідувань - оперативними, оперативно-технічними, внутрішнього контролю, забезпечення особистої безпеки";

2) третє речення частини третьої статті 9 після слів "Директором Державного бюро розслідувань" доповнити словами "або його уповноваженим заступником, керівником територіального органу або його уповноваженим заступником";

3) перше речення частини другої статті 9-1 після слів "Директором Державного бюро розслідувань" доповнити словами "або його уповноваженим заступником".

2. У Законі України "Про Державне бюро розслідувань" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 6, ст. 55 із наступними змінами):

1) у пункті 1 частини першої статті 7 слова "слідчі та негласні слідчі" замінити словами "оперативно-розшукову діяльність, слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові)";

2) частину п’яту статті 9 після слів "юридичними особами" доповнити словами "публічного права";

3) у статті 13:

частину першу доповнити абзацами такого змісту:

"Директором територіального органу Державного бюро розслідувань може бути громадянин України, який:

має вищу юридичну освіту;

має стаж роботи в галузі права не менше семи років (після здобуття вищої освіти);

має досвід роботи на керівних посадах не менше трьох років;

вільно володіє державною мовою.

Керівником підрозділу центрального апарату Державного бюро розслідувань може бути громадянин України, який:

має вищу освіту відповідно до напряму діяльності підрозділу;

має стаж роботи у відповідній сфері не менше семи років;

має досвід роботи на керівних посадах не менше трьох років;

вільно володіє державною мовою.

Не може бути призначена на посади директора територіального органу, керівника підрозділу центрального апарату Державного бюро розслідувань особа, яка підпадає під обмеження, встановлені статтею 15 цього Закону";

у пункті 2 частини третьої слово та цифри "статті 11" замінити словом та цифрами "статті 12";

4) третє речення частини третьої статті 14 замінити двома реченнями такого змісту: "Призначення на посади у Державному бюро розслідувань, крім посад, визначених у частині першій статті 10, частині першій статті 13 та частині першій статті 24 цього Закону, здійснюється за результатами відкритого конкурсу, що проводиться конкурсною комісією з проведення конкурсу на зайняття посад працівників Державного бюро розслідувань, положення про яку затверджує Директор Державного бюро розслідувань. Конкурс проводиться у порядку, затвердженому Директором Державного бюро розслідувань на основі Типового порядку проведення відкритого конкурсу, затвердженого Кабінетом Міністрів України";

5) доповнити статтями 14-1 і 14-2 такого змісту:

"Стаття 14-1. Присяга осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань

1. Особи, які вперше призначаються на посади рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань та у відповідних випадках пройшли встановлений строк стажування, складають присягу такого змісту:

"Я, (прізвище, ім’я та по батькові), вступаючи на службу до Державного бюро розслідувань, усвідомлюючи свою високу відповідальність, клянуся завжди залишатися відданим Українському народові, неухильно додержуватися Конституції та законів України, поважати та охороняти права, свободи і законні інтереси людини і громадянина, честь держави, бути чесним, сумлінним і дисциплінованим, зберігати державну та іншу охоронювану законом таємницю".

2. Особа рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань підписує текст присяги, що зберігається в її особовій справі. Порядок складення присяги встановлює Директор Державного бюро розслідувань.

Стаття 14-2. Спеціальні звання осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань

1. Установлюються такі спеціальні звання осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань:

1) спеціальне звання рядового складу - рядовий Державного бюро розслідувань;

2) спеціальні звання молодшого начальницького складу:

капрал Державного бюро розслідувань;

сержант Державного бюро розслідувань;

старший сержант Державного бюро розслідувань;

3) спеціальні звання середнього начальницького складу:

молодший лейтенант Державного бюро розслідувань;

лейтенант Державного бюро розслідувань;

старший лейтенант Державного бюро розслідувань;

капітан Державного бюро розслідувань;

4) спеціальні звання старшого начальницького складу:

майор Державного бюро розслідувань;

підполковник Державного бюро розслідувань;

полковник Державного бюро розслідувань;

5) спеціальне звання вищого начальницького складу - генерал-майор Державного бюро розслідувань.

2. Присвоєння і позбавлення спеціальних звань, а також пониження і поновлення у спеціальному званні здійснюються в установленому порядку";

6) текст статті 17 викласти в такій редакції:

"1. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Державного бюро розслідувань здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Фінансування Державного бюро розслідувань за рахунок будь-яких інших джерел забороняється, крім випадків, передбачених міжнародними договорами України або проектами міжнародної технічної допомоги, зареєстрованими в установленому порядку.

2. Забезпечення Державного бюро розслідувань необхідними матеріальними засобами, технікою, обладнанням, іншим майном для службової діяльності здійснюється Кабінетом Міністрів України.

3. Гарантується повне і своєчасне фінансування Державного бюро розслідувань в обсязі, достатньому для його належної діяльності.

4. У кошторисі Державного бюро розслідувань передбачається створення фонду для проведення оперативно-розшукових (негласних слідчих) дій";

7) у статті 20:

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Заробітна плата працівників Державного бюро розслідувань складається з:

1) посадового окладу;

2) доплати за вислугу років;

3) доплати за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці;

4) доплати за спеціальне звання або ранг державного службовця;

5) доплати за науковий ступінь.

Розмір премії не може перевищувати 30 відсотків посадового окладу працівника Державного бюро розслідувань";

пункт 6 частини четвертої після слова "слідчий" доповнити словом "оперуповноважений";

частину восьму викласти в такій редакції:

"8. Доплати за спеціальне звання, почесне звання, науковий ступінь та ранг державного службовця здійснюються в порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України";

8) частину першу статті 24 доповнити абзацом третім такого змісту:

"Кваліфікаційні вимоги та критерії професійної придатності для зайняття посади керівника підрозділу внутрішнього контролю центрального апарату та територіальних органів Державного бюро розслідувань визначаються абзацами сьомим - дванадцятим частини першої статті 13 цього Закону";

9) в абзаці другому частини першої статті 25 слова "на основі Типового положення про Дисциплінарну комісію центрального органу виконавчої влади, затвердженого Кабінетом Міністрів України" виключити;

10) розділ V доповнити статтею 31 такого змісту:

"Стаття 31. Печатка Державного бюро розслідувань

1. Державне бюро розслідувань є юридичною особою публічного права і має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
16 травня 2019 року
№ 2720-VIII