Про внесення змін до статті 14 Закону України "Про інформацію" щодо захисту інформації

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 14 Закону України
"Про інформацію" щодо захисту інформації
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 12, ст.86 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до статті 14 Закону України "Про інформацію"
( 2657-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 48,
ст. 650) такі зміни:
1) у частинах першій та шостій після слова "поширення"
доповнити словом "захист";
2) після частини четвертої доповнити новою частиною такого
змісту:
"Захист інформації - це комплекс правових, організаційних,
інформаційно-телекомунікаційних засобів і заходів, спрямованих на
запобігання неправомірним діянням щодо інформації".
У зв'язку з цим частини п'яту та шосту вважати відповідно
частинами шостою та сьомою.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 30 листопада 2010 року
N 2724-VI